Polityka prywatności

Administrator danych

NYQUISTA HERSE sp. Komandytowa. z siedzibą w Sulejówku (05-070), ul. Sobieskiego 153 w dalszej części Polityki Prywatności określana jako NYQUISTA jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO.
Z Administratorem można skontaktować się pod adresem biuro@nyquista.pl

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.

 

Postanowienia ogólne

W NYQUISTA przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych pracowników, klientów oraz innych podwykonawców. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy
o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Jako NYQUISTA wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewniamy, aby dane te były przetwarzane:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarza NYQUISTA?

 NYQUISTA podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku
z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane tj.  do:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo sprzeciwu,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

NYQUISTA może przetwarzać dane osobowe po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

NYQUISTA ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa należy wysłać wiadomość na adres biuro@nyquista.pl

Zapewniamy, by każda osoba działająca z upoważnienia NYQUISTA i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą).
 

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą wysyłki newslettera oraz dostawcy usług IT wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się
z nami.
 

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, bez podania danych i wyrażenia zgody firma Nyquista nie będzie wysyłać Państwu informacji handlowych na wskazany adres e-mail.
 
*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE